Speelotheek Geldermalsen

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Speelotheek Geldermalsen, gevestigd te Geldermalsen op het adres MFC de Pluk, Rijksstraatweg 64-019, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41059397. Speelotheek Geldermalsen is aangesloten bij de vereniging Speelotheken(VSN).

Contactgegevens: het dagelijks bestuur. Deze is primair bereikbaar per email. Ter voorkoming van onbedoeld gebruik van de email adressen zijn deze hier expliciet niet vermeld, maar kunnen de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester met de mailfunctionaliteit van onze website worden benaderd.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan de Functionaris Gegevensbescherming van Speelotheek Geldermalsen. Hij/zij is te bereiken via de mailfunctionaliteit van onze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons die wij verwerken in een centraal digitaal vereniging huuradministratiepakket dat door vele Speelotheken wordt gebruikt. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Voorletter(s)

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Overlijdensdatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer(s)

·         E-mailadres(sen)

·         Naam kinderen

·         Geslacht kinderen

·         Geboortedatum kinderen

·         Lidmaatschapsnummer

·         Soort abonnement

·         Welk speelgoed u huurt en voor hoelang.

Doelstellingen

Stichting Speel-o-theek Het Stokpaardje( Speelotheek Geldermalsen) is opgericht op 11 juni 1981. 
De doelstelling is: 

·       een zo groot mogelijke verscheidenheid aan speelgoed en ontwikkelingsmateriaal uit lenen ten behoeve van de lichamelijke, motorische, geestelijke, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen tot en met 12 jaar, alsmede puzzels en gezelschapsspellen voor elke leeftijd; 

·       het geven van advies en informatie over speelgoed in het algemeen en het gebruik van het aanwezige speelgoed in de speel-o-theek in het bijzonder; 

·       tijdens openingsuren een ontmoetingsplaats zijn voor kinderen, ouders en vrijwilligsters en mede daardoor het bevorderen van de integratie van buitenlandse inwoners; het bevorderen van de ontwikkeling van lichamelijk-, zintuiglijk-en geestelijk gehandicapte kinderen en de integratie tussen deze kinderen en niet-gehandicapte kinderen;  

·       het door een lage uitleenprijs voor elke portemonnee mogelijk maken dat een kind tijdelijk met duur(der) speelgoed kan spelen.


​De speelotheek wil haar doel bereiken door: 

·       het aanschaffen en beheren van een collectie speelgoed dat stevig genoeg is om gebruikt te worden door kinderen in wisselende situaties; 

·       het onder de aandacht brengen van de speel-o-theek bij ouders, verzorgers en andere mogelijke klanten middels het op diverse adressen en bij instanties neerleggen van de informatiefolder en het verzorgen/bijwonen van voorlichtingsavonden; 

·       enkele keren per week de speel-o-theek open te stellen teneinde het speelgoed te kunnen uitlenen en de kontakten tussen ouders, kinderen en vrijwilligsters te bevorderen; 

·       het zo nodig bevorderen van de deskundigheid bij de medewerkers; 

·       ​het organiseren van activiteiten, en zoeken naar mogelijkheden, voor financiële ondersteuning. â€‹â€‹â€‹â€‹

Bewaartermijnen

Speelotheek Geldermalsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

·         Binnen het centraal digitaal huuradministratiepakket is het zodanig gedefinieerd dat na opzegging alle persoonlijke informatie van het lid als oud-lid wordt aangemerkt. De hardcopy lidmaatschapsovereenkomst wordt uiterlijk 1 jaar na opzegging via een papierversnipperaar afgevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zonder uw toestemming verstrekt Speelotheek Geldermalsen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de website verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten ("liken”) of delen ("tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, dan zullen de social media buttons op deze website niet functioneren.Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of, ingeval van een oud-lid, te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speelotheek Geldermalen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Speelotheek Geldermalsen wil uw er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

De stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via de mailfunctionaliteit van onze website.

Links naar andere websites

Onze website Speelotheekgeldermalsen.nl kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Speelotheek Geldermalsen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Speelotheek Geldermalsen raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Speelotheek Geldermalsen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Speelotheek Geldermalsen raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Speelotheek Geldermalsen er alles aan doen u per e-mail en eventueel via de websites te informeren.

Naast de algemene privacy verklaring zijn er een aantal specifieke zaken.
​Het betreft de volgende disclaimer:

  • Alle door u verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en alleen worden gebruikt voor verenigingsdoeleinden, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onze privacy verklaring, welke onder andere is na te lezen op onze website.
  • Uw gegevens worden gebruikt voor  interne communicatie, nieuwsbrieven, uitnodigingen beurzen, vermissingen etcetera ten behoeve van het bestuur en operationeel kader. Hen is opgedragen deze te behandelen volgens overeengekomen procedures passend binnen de AVG wetgeving.
  • In ons verhuur systeem zijn de geboorte datum en naam vermeld. Dit voor het draaien van rapportage voor bepalen wat voor speelgoed  moet worden aangeschaft.
  • Na de opzegdatum worden uw gegevens verwijderd uit het systeem de papieren versie zal nog passief bewaard worden en na maximaal 1 jaar verwijderd behoudens bij de ledenadministrateur.

(V20180601)